Het schoolverlaterstraject

Ovegang naar het Voortgezet Onderwijs
Leerlingen die in de bovenbouw zitten en minimaal vijf jaren rekenen, taal en lezen hebben gehad doen mee aan het eindonderzoek. Het eindonderzoek bestaat uit:
 • Intelligentieonderzoek
 • Toetsen van taal, rekenen en lezen
 • Sociaal-emotionele vragenlijst
 • Beroepenwens van het kinderen
 • Onderwijskundig rapport, een samenvatting van het schoolfunctioneren van de afgelopen jaren.

Wettelijke voorschriften bepalen naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind mag, op basis van bovenstaande gegevens. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders van bovenbouwleerlingen die meedoen aan het eindonderzoek uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze informatieavond wordt er verder informatie en uitleg gegeven over de procedure en het traject van het eindonderzoek.

 

Overgang naar het Voortgezet Onderwijs oktober


procesgang overstap naar voortgezet onderwijs SBO Merlijn:
Leerlingen die in de bovenbouw zitten en  minimaal vijf jaren rekenen, taal en lezen hebben gehad doen als schoolverlater mee aan het eindonderzoek.
Om tot een goed advies te komen wordt de ontwikkeling van de afgelopen jaren bekeken middels de observaties van de leerkrachten, de toetsen die het kind halfjaarlijks gemaakt heeft, het ontwikkelingsperspectief en het eindonderzoek. In het ontwikkelingsperspectief (gemaakt door de unitbegeleider) zijn de bevorderende- en belemmerende factoren in het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de thuissituatie vastgesteld en de leerkracht heeft deze bij de bouwovergang met de ouders besproken.

In oktober/november vindt het eindonderzoek plaats. Het eindonderzoek bestaat uit:

 • Intelligentieonderzoek (afgenomen door psycholoog)
 • Toetsen van taal, rekenen en lezen (afgenomen door de leerkracht).
 • Sociaal-emotionele vragenlijst (afgenomen door leerkracht).
 • Beroepenwens van het kind (afgenomen door leerkracht).
 • Observaties van de leerkracht met behulp van het Ontwikkelingsvolgmodel
 • Onderwijskundig rapport, een samenvatting van het schoolfunctioneren van de afgelopen jaren (ingevuld door leerkracht).

 

Wettelijke voorschriften bepalen naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind mag, op basis van bovenstaande gegevens. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders van bovenbouwleerlingen die meedoen aan het eindonderzoek uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze informatieavond wordt er verder informatie en uitleg gegeven over de procedure en het traject van het eindonderzoek.
In december bespreken de leerkracht, unitbegeleider, psycholoog en directeur de resultaten van het eindonderzoek van de schoolverlaters en komen tot een advies. Dit advies wordt met de ouders besproken. Vervolgens kunnen ouders via open dagen kennismaken met VO scholen, een keuze maken en hun kind aanmelden.

SBO Merlijn zorgt voor een goede  overdracht van het digitale onderwijskundig rapport. Om de overgang goed te laten verlopen is er door de BOVO Haaglanden (Basisonderwijs Voortgezet Onderwijs Haaglanden) een procedure ontwikkelt die alle scholen in Den haag en omstreken volgen.  Overdracht van het digitale onderwijskundig rapport, overdracht van de basisschoolleerkracht naar de VO leerkracht via een uitwisselingsbijeenkomst en terugkoppeling van het Voortgezet onderwijs naar het basisonderwijs maken hier deel van uit.