Leerplicht en verzuim

 

Verzuim

Wij verzoeken u dringend bij noodzakelijk en onverwacht verzuim dit ’s morgens voor 8.30 uur te melden. De leerkrachten zijn ongerust wanneer een kind zonder bericht niet aanwezig is. Vanaf 7:45 uur zijn wij te bereiken op telefoonnummer 070-3993709 en kunt u de boodschap doorgeven. Bij ongemelde afwezigheid wordt u zo spoedig mogelijk gebeld. Bezoek aan arts, ziekenhuis of tandarts enz. is geen reden om de gehele dag niet op school aanwezig te zijn. Ook een busjeskind moet u dan alsnog komen brengen! Zorgt u ervoor dat de school een telefoonnummer heeft waarop u te bereiken bent? Ook regelmatig te laat komen wordt als verzuim genoteerd.

 

Extra verlof buiten de schoolvakanties

Aanvragen voor extra verlof buiten de schoolvakanties dienen schriftelijk te geschieden bij de directeur van de school. Alleen de directeur is bevoegd voor ten hoogste 10 dagen extra verlof te verlenen voor gewichtige omstandigheden. Voor meer dagen moeten de ouders zich wenden tot de leerplichtambtenaar.

 

Als het extra verlof om vakantieverlof gaat, kan dit alleen wanneer ouders beroepshalve absoluut niet op vakantie kunnen gedurende de schoolvakantie. Dit verlof mag niet langer zijn dan 2 aansluitende weken per schooljaar en mag niet vallen in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. Aangetoond moet worden dat een gezamenlijke vakantie van 2 aaneensluitende weken binnen de gewone schoolvakanties onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kan in dat schooljaar geen verlof meer worden aangevraagd. De aanvraag moet minimaal vier weken van tevoren, samen met een werkgeversverklaring, bij de schoolleiding worden ingediend. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze kan dan proces-verbaal opmaken. U kunt de regels nalezen op https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/verlof-van-school-aanvragen.htm