Disclaimer

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door de school. Dit protocol is goedgekeurd door de leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van de school. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.
Doelstelling van de website:

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen , de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Dit is terug te vinden op de pagina Actueel. Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van de school op de site gepubliceerd.

 

Verantwoording:

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids, het informatieboekje en de jaarkalender van de school. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school.

Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.

De groepssites worden onderhouden door de groepsleerkracht. Het algemene gedeelte (de site) wordt onderhouden door de webmasters van de school. Onder hun verantwoordelijkheid wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst.

 

 

Werkwijze:

Leerkrachten, leerlingen of ouders die materiaal op de website willen plaatsen, kunnen dit inleveren bij de webmasters.

 

 

Privacy:

Op SBO Merlijn wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. We hebben op basis van de nieuwe wetgeving per 25 mei 2018 (AVG - Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming) de protocollen en procedures op bestuurs- en schoolniveau aangepast. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement van Lucas Onderwijs is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het reglement, het Protocol Sociale Media en de contactpersonen kunt u vinden op de site van Lucas Onderwijs.