Team EcO Merlijn

* Vanwege onderbezetting binnen de school neemt EcO Merlijn op dit moment (december 2021 t/m februari 2022) geen nieuwe trajecten aan. Scholen kunnen het beste met hun onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband verder afstemmen waar ze terecht kunnen voor hun vragen.*

Hans Orelio

 

Interim directeur SBO en EcO Merlijn

Tania Nunes Querido MSc.
Ervaring als: Kinder- en jeugdpsycholoog binnen het Praktijkonderwijs (PrO), Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (SO ZMLK), het speciaal basisonderwijs (SBO) en in de Jeugdzorg (BJZ). Daarnaast binnen SBO Merlijn ook eerder werkzaam geweest als internbegeleider en lid van het managementteam.
Specifieke expertise: In sociaal emotionele ontwikkeling en leermogelijkheden van kinderen met leerachterstanden op diverse gebieden. Het in kaart brengen van de cognitieve capaciteiten van de leerling met de koppeling naar onderwijsbehoeften in de klas en het meedenken op schoolniveau (m.n. zorgstructuur en resultatenanalyse).
Werkzaam als: Schoolpsycholoog SBO Merlijn en coördinator EcO Merlijn
Bereikbaar op: 06 18 62 66 41
email: tnquerido@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl

 

Jolanda Tol

 

Ervaring als leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider, pedagoog.

Werkzaam als basisexpert EcO Merlijn met als specifieke expertise (beeld)coaching en begeleiding van (startende)  leerkrachten rondom groepsprocessen, advisering m.b.t. vragen rondom de ontwikkeling van kinderen en hun context, gedrag en ontwikkeling van jonge kinderen, trajectbegeleiding en verbinder binnen onderwijs, zorg en opvang.

jtol@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl

Barbara Seitzinger – de Jong

 

Ervaring als begeleider op speciale- en therapeutische peutergroepen, coaching Voorschoolse Educatie / on the job op dagverblijven en speciale peutergroepen, zorgarrangementbegeleiding basisonderwijs en gezinsbegeleiding.

Werkzaam als basisexpert Eco Merlijn.

Specifieke expertise op: ontwikkelingsstimulering en begeleiding kinderen, pedagogisch en didactisch advies, coaching (mede)opvoeders en opvoedondersteuning.

bseitzinger@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl

Miriam Busse

Ervaring als intern begeleider, unitbegeleider, leerkracht en coördinator onderwijskwaliteit binnen het SBO.

Ik ben werkzaam als Coördinator onderwijskwaliteit op SBO Merlijn en basisexpert bij EcO Merlijn.

Specifieke expertise: Begeleiding van IB’ers en leerkrachten bij het ondersteunen van leerlingen, het opzetten van eigen leerlijnen en kindplannen voor individuele leerlingen (op didactisch en sociaal-emotioneel gebied), ondersteuning m.b.t. het optimaliseren van de zorgstructuur, neveninstroom S(B)O en gesprekken met leerlingen.

mbusse@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl

 

Beau Rotshuizen

 

Ervaring als ABA-trainer(toegepaste gedragstherapie), Ambulant begeleider, Schaduw begeleider, directeur kinderopvang

Werkzaam als; basisexpert gedrag EcoMerlijn en ABA-trainer

Specifieke expertise op: Gedrag en ontwikkeling van peuters, kleuters en het (jonge) kind, opstellen handelingsplannen, coaching en begeleiding.

brotshuizen@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl

Simonette Los

 

Ervaring als leerkracht, remedial teacher (RT), intern begeleider (IB) en directeur.
Werkzaam als basisexpert bij EcOMerlijn.
Specifieke expertise op het gebied van didactiek en leerlijnen, meedenken en opstellen van individuele handelingsplannen. Meedenken over het passend maken van het onderwijsaanbod. Begeleiden/coachen van leerkrachten.
slos@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl